• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

SECTIE 1 - ALGEMEEN

COBALTO, met maatschappelijke zetel te Miksebaan 224, 2930 Brasschaat, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0682.572.865 ("COBALTO", "wij", "ons"), verzamelt gegevens wanneer u een account aanmaakt ("Account" ), wanneer u de volgende website gebruikt: www.cobalto.be (de "Website") en / of wanneer u ons een e-mail stuurt.

U bent zich daar misschien niet altijd van bewust, maar het gebruik van onze Website impliceert het delen van persoonlijke gegevens. Volgens de wettelijke definitie betekent persoonlijke gegevens alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("Persoonlijke Gegevens"). Het volstaat om als Persoonlijke Gegevens te worden beschouwd als de gegevens ons in staat stellen om een ​​directe of indirecte link te leggen tussen een of meer gegevens enerzijds en een natuurlijke persoon anderzijds.

Wij zijn van mening dat de bescherming van uw privacy erg belangrijk is en willen daarover duidelijkheid scheppen, en daarom hebben we dit privacybeleid opgesteld ("Privacybeleid"). COBALTO zal uw Persoonlijke Gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in dit Privacybeleid en we zullen uw Persoonlijke Gegevens niet bekendmaken aan natuurlijke personen, rechtspersonen of entiteiten buiten COBALTO en aan haar gelieerde ondernemingen ("Derde Partijen"), tenzij anders vermeld in Sectie 5 van dit Privacybeleid.

Het verzamelen en verwerken van Persoonlijke Gegevens is onderworpen aan strikte wettelijke voorwaarden om u als gebruiker van onze Website de nodige garanties te geven dat uw Persoonlijke Gegevens niet op een ongeoorloofde manier openbaar worden gemaakt.

Elke verwerking zal daarom altijd gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, meer bepaald (a) vanaf 24 mei 2018, de Belgische privacywetgeving van 8 december 1992, en (b) vanaf 25 mei 2018, de Europese verordening inzake de bescherming van Persoonlijke Gegevens (de "Privacywetgeving").

Dit Privacybeleid is van toepassing op de relatie tussen u en COBALTO. COBALTO zal uw Persoonsgegevens alleen verwerken, opslaan en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid en in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving.

We gaan ervan uit dat u dit Privacybeleid hebt gelezen voordat u onze Website gebruikt, en tevens uw toestemming heeft gegeven voor het verzamelen en verwerken van de Persoonlijke Gegevens door COBALTO in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 

SECTIE 2 - PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

We kunnen verschillende soorten Persoonlijke Gegevens verzamelen en deze op onze servers bewaren, waaronder onder andere:

 • Voor -en achternaam;
 • Werk- of privéadres;
 • Telefoon nummer;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam of naam van de werkgever;
 • Gegevens over uw gebruik van de Website (bijvoorbeeld browser en IP-adres); en
 • Gegevens van e-mails (bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail is geopend).

 

SECTIE 3 - WAT ZIJN DE DOELEN VAN DE VERZAMELING EN VERWERKING VAN GEGEVENS?

Uw Persoonlijke Gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden (collectief, het "Doel"):

 • Informatieve doeleinden met betrekking tot het gebruik van de Website;
 • Commerciële doeleinden met betrekking tot uw mogelijke aankoop van onze diensten;
 • Om te reageren op uw verzoeken;
 • Om ons serviceniveau te verbeteren;
 • Om de inhoud van onze communicatie te verbeteren; en
 • Voor onze eigen administratieve en kwaliteitsgarantiedoeleinden.

Bovendien heeft COBALTO vrije toegang tot uw Persoonlijke Gegevens en kan het uw Persoonlijke Gegevens vrij opslaan en publiceren in de volgende gevallen:

 • om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving;
 • als een wetshandhavingsinstantie of een andere overheidsinstantie daarom verzoekt;
 • om zijn algemene voorwaarden te behouden;
 • voor het onderzoeken van verdachte of frauduleuze of illegale activiteiten; en / of
 • om de veiligheid en / of uw rechten of de rechten van COBALTO te beschermen.

 

SECTIE 4 – VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

COBALTO neemt alle mogelijke, redelijke administratieve, technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de toepasselijke Privacywetgeving, tegen ongeoorloofde of illegale verwerking van Persoonlijke Gegevens of onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging, ongeoorloofde of illegale toegang, openbaarmaking of gebruik van Persoonlijke Gegevens. In sommige gevallen worden uw Persoonlijke Gegevens gedeeld met Derde Partijen, die ook alle mogelijke, redelijke administratieve, technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om de Persoonlijke Gegevens te beschermen.

De verzamelde Persoonlijke Gegevens kunnen worden overgedragen aan, opgeslagen en verwerkt in het land waar u woont of in een ander land waar COBALTO (inclusief gelieerde ondernemingen), onderaannemers of agenten faciliteiten hebben, waaronder de Verenigde Staten en landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In het geval dat de Persoonlijke Gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte, zullen passende maatregelen worden genomen.

In het geval en als gevolg van de ontdekking of melding van een inbreuk op de veiligheid van de Persoonsgegevens, of toegang daartoe door een onbevoegde persoon, is COBALTO wettelijk verplicht om u op de hoogte te stellen, als de inbreuk waarschijnlijk uw privacy schendt.

 

SECTIE 5 – KENNISGEVING AAN DERDEN

Tenzij anders aangegeven op de Website, zullen we uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of op een andere manier openbaar maken aan Derden, behalve in het geval dat de activiteiten van deze Website of een deel daarvan, met inbegrip van de Persoonlijke Gegevens die ermee zijn verbonden, worden verkocht, toegewezen of overgedragen. Soms gebruiken we geselecteerde derden om ondersteunende diensten te verlenen in verband met deze Website of in de normale gang van zaken. Derden kunnen van tijd tot tijd toegang hebben tot uw Persoonlijke Gegevens om hen in staat te stellen deze diensten aan COBALTO te leveren. We eisen dat alle bedrijven die dergelijke ondersteuningsdiensten leveren, voldoen aan dezelfde normen voor gegevensbescherming als de onze. Het is hun verboden uw Persoonlijke Gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Voor alle duidelijkheid, we staan ​​niet toe dat deze externe serviceproviders uw Persoonlijke Gegevens gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten.

 

SECTIE 6 – WAT ZIJN MIJN RECHTEN ALS BETROKKENE?

We willen een veilige en rechtmatige verwerking van Persoonlijke Gegevens garanderen en we verzekeren u dat uw Persoonlijke Gegevens op een eenvoudige en wettige manier zullen worden verwerkt. Dit houdt in dat de Persoonsgegevens alleen zullen worden verwerkt voor het bovengenoemde, expliciet vermelde en wettelijke Doel. COBALTO zorgt er verder voor dat de Persoonsgegevens altijd op een adequate, relevante en niet-overmatige manier worden verwerkt.

Mijn recht op informatie

Als u vragen of suggesties hebt met betrekking tot de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens, op voorwaarde dat u in staat bent om uw identiteit te bewijzen, hebt u het recht om informatie over de verwerking op te vragen. We zullen u dan toegang verschaffen tot uw Persoonlijke Gegevens die wij verwerken, evenals de bron van deze Persoonlijke Gegevens.

 

Mijn recht op rectificatie of verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens kosteloos te laten corrigeren, wissen of wijzigen en om onnauwkeurigheden te corrigeren, voor het geval deze Persoonlijke Gegevens onvolledig of onjuist zijn of op een onwettige manier worden verwerkt. U hebt het recht om te verzoeken om het wissen van onjuiste gegevens of gegevens die niet op deze manier relevant zijn.

U hebt het recht om uw Persoonlijke Gegevens zonder onnodige vertraging kosteloos te laten wissen, tenzij de Persoonlijke Gegevens moeten worden bewaard in overeenstemming met een wettelijke bepaling. Het wissen is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid, wat de mogelijkheid inhoudt dat de gewiste Persoonlijke Gegevens tijdelijk worden opgeslagen. COBALTO neemt echter alle mogelijke, redelijke maatregelen om al uw Persoonlijke Gegevens zo volledig en uitgebreid mogelijk te wissen.

 

Mijn recht op overdraagbaarheid van Persoonlijke Gegevens

U hebt het recht om uw Persoonlijke Gegevens in een gestructureerde vorm op te vragen.

 

Mijn recht om bezwaar te maken of de verwerking te beperken

U kunt ten alle tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens, of verzoeken om de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens te beperken.

 

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen via www.cobalto.be, per e-mail via [email protected] of per post op het volgende adres: COBALTO, t.a.v. de webmaster, Miksebaan 224, 2930 Brasschaat, België.

 

SECTIE 7 - OPSLAG EN VERWIJDERING VAN GEGEVENS

We kunnen uw Persoonlijke Gegevens opslaan zolang als redelijkerwijs nodig is om u toegang te verlenen tot de Website en voor het Doel zoals beschreven in dit Privacybeleid. Nadien worden uw Persoonlijke Gegevens gewist.

Als u een Account registreert, zullen wij uw Persoonlijke Gegevens opslaan, zelfs als u tijdelijk stopt met het gebruik van uw Account, tot het moment dat u uw Account definitief verwijdert. Totdat u uw Account verwijdert, mogen wij uw Persoonlijke Gegevens opslaan en gebruiken.

 

SECTIE 8 - LIGHTSPEED

Onze webshop wordt gehost op Lightspeed. Ze bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag van Lightspeed, databases en de algemene Lightspeed-applicatie. Ze slaan uw gegevens op op een beveiligde server achter een firewall.

Betaling

Als u een gateway voor rechtstreekse betaling kiest om uw aankoop te voltooien, slaat Lightspeed uw creditcardgegevens op. Het is gecodeerd via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Uw aankooptransactiegegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om uw aankooptransactie te voltooien. Nadat dit is voltooid, wordt de transactie-informatie van uw aankoop verwijderd.

Alle rechtstreekse betalingsgateways houden zich aan de standaarden die zijn gesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover.

PCI-DSS-vereisten helpen bij het veilig omgaan met creditcardinformatie door onze webshop en zijn serviceproviders.

 

SECTIE 9 – LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u op zijn minst meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige afhankelijken om deze site te gebruiken.

 

SECTIE 10 - UPDATES OF WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Indien nodig kan dit Privacybeleid worden gewijzigd of bijgewerkt om COBALTO toe te staan ​​uw eerder verzamelde Persoonlijke Gegevens voor nieuwe doeleinden te verwerken. In een dergelijk geval wordt u hiervan op de hoogte gebracht via een kennisgeving op onze Website dat het Privacybeleid is gewijzigd en wordt u verzocht hiermee akkoord te gaan.

Verantwoordelijk voor verwerking:

COBALTO, met maatschappelijke zetel te Miksebaan 224, 2930 Brasschaat, België.

 

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Als u iets wilt corrigeren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie die we over u hebben; een klacht wilt registreren of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via [email protected]